Chybové kódy http serveru

Vzhledem k tomu, že tato nápověda k chybovým kódům http serveru byla vytvořena jako doplněk k nastavení souboru .htaccess a měla ukázat, jaké chyby v ní lze přepsat, v zájmu úspory času jsem se neobtěžoval chyby plně vysvětlovat, ale uvedl pouze stručný popis. Snad časem vše vysvětlím podrobněji.

Chybové kódy odesílá WEB server uživatelskému agentovi, aby určil jeho další chování. Tento kód lze zachytit a změnou přimět prohlížeč návštěvníka dělat čert ví co (pokud samozřejmě chceme)

Chyby webového serveru jsou rozděleny do rozsahů:

100-199 Informační. Oznámí agentovi, že požadavek agenta byl přijat a je zpracováván.

200-299 Požadavek agenta byl úspěšně zpracován, server odeslal požadovaný dokument klientovi

300-399 Požadavek agenta se změnil a agent musí provést nějakou akci, aby upravený požadavek splnil.

400-499 Problémy při pokusu o provedení požadavku.

500-599 Chyby serveru

V rozsahu je definováno pouze několik kódů, ačkoli server může v případě potřeby definovat své vlastní kódy. Při přijetí kódu, který nedokáže rozpoznat, jej agent interpretuje podle rozsahu, do kterého tento kód patří. Kódy v rozsazích 100-199, 200-299 a 300-399 většina webových prohlížečů zpracovává bez upozornění uživatele a některé chybové kódy v rozsazích 400-499, 500-599 se uživateli zobrazují.

Kód chyby http serveru – chyba 100 Pokračovat

První část požadavku byla přijata a klient může pokračovat v zasílání požadavku.

Kód chyby http serveru – chyba 101 Switching Protocols

Server vyhoví požadavku klienta a přepne protokoly, jak je uvedeno v poli záhlaví Upgrade.

Kód chyby serveru http – chyba 200 OK

Požadavek klienta byl úspěšně zpracován a odpověď serveru obsahuje požadovaná data.

Kód chyby serveru http – chyba 201 Vytvořeno

Tento stavový kód se používá při vytváření nového URI. Spolu s tímto výsledným kódem server vydá hlavičku Location, která obsahuje informace o tom, kde byla umístěna nová data.

Kód chyby serveru http – chyba 202 Přijato

Žádost byla přijata, ale nebyla okamžitě zpracována. V těle obsahu odpovědi serveru mohou být uvedeny další informace o této transakci. Neexistuje žádná záruka, že server nakonec požadavek vyhoví, i když požadavek vypadal v době přijetí jako platný.

Kód chyby serveru http – chyba 203 Neautoritativní informace

Informace záhlaví obsahu pochází z místní kopie nebo od třetí strany, nikoli z původního serveru.

Kód chyby serveru http – chyba 204 Žádný obsah

Odpověď obsahuje stavový kód a záhlaví, ale žádné tělo obsahu. Po obdržení této odpovědi by prohlížeč neměl aktualizovat svůj dokument. Citlivý obslužný program obrázku může tento kód vrátit, když uživatel klikne na zbytečné nebo prázdné oblasti obrázku.

Kód chyby serveru http – chyba 205 Resetovat obsah

Pro další vstup musí prohlížeč vymazat formulář použitý v této transakci. Užitečné pro CGI aplikace, které vyžadují vstup.

Kód chyby serveru http – chyba 206 Částečný obsah

Server vrací pouze část požadovaného množství dat. Používá se jako odpověď na požadavek s hlavičkou Range. Server MUSÍ uvést rozsah zahrnutý v odpovědi v záhlaví Content-Range.

Kód chyby serveru http – chyba 300 Multiple Choices

Požadovaný identifikátor URI označuje více než jeden zdroj. URI může například odkazovat na dokument, který byl přeložen do více jazyků. Tělo obsahu vrácené serverem může obsahovat seznam specifičtějších informací o tom, jak vybrat správný zdroj.

Kód chyby serveru http – chyba 301 Trvale přesunuto

Požadovaný identifikátor URI již server nepoužívá a požadovaná operace se nezdařila. Nové umístění požadovaného dokumentu je uvedeno v záhlaví Umístění (viz nastavení souboru .htaccess). Všechny následné požadavky na tento dokument BY MĚLY uvádět nové URI.

Kód chyby serveru http – chyba 302 dočasně přesunuta

Požadovaný identifikátor URI byl zmatený, ale pouze dočasně. Záhlaví Location ukazuje na nové umístění. Ihned po obdržení tohoto stavového kódu musí klient vyřešit požadavek s novým URI (viz nastavení souboru .htaccess), ale všechny následující požadavky musí používat starý URI.

Kód chyby serveru http – chyba 303

Požadované URI lze nalézt pomocí jiného URI specifikovaného v hlavičce Location (viz nastavení souboru .htaccess). Pro tento zdroj by měl být vybrán pomocí metody GET.

Kód chyby serveru http – chyba 304 nezměněno

Toto je kód odpovědi pro hlavičku lf-Modified-Since, pokud se identifikátor URI od zadaného data nezměnil. Tělo obsahu se neodesílá a klient musí použít jeho lokální kopii.

Kód chyby serveru http – chyba 305 Použít proxy

K požadovanému identifikátoru URI je nutné přistupovat prostřednictvím proxy serveru uvedeného v záhlaví Location.

kód chyby serveru http